Sudska praksa

Kada zaposlenom kome je prestao radni odnos ne pripada pravo na otpremninu

KADA ZAPOSLENOM KOME JE PRESTAO RADNI ODNOS NE PRIPADA PRAVO NA OTPREMNINU

 

Neosnovano tužioci revizijom ukazuju da je na njihovu štetu povređena odredba čl. 158. Zakona o radu, tako što im nije isplaćena otpremnina, a utvrđeno je da su višak zaposlenih.

Zaposlenom kome je prestao radni odnos zbog prestanka potrebe za njihovim radom, ne pripada pravo na otpremninu ako mu je poslodavac obezbedio meru zapošljavanja - rad kod drugog poslodavca.

Odredbom čl. 158. st. 1. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05 i 54/09) propisano je da je poslodavac dužan da pre otkaza ugovora o radu u smislu čl. 179. tač. 9. ovog zakona, zaposlenom isplati otpremninu u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu. Prvotuženi je rešenja o otkazu ugovora o radu tužiocima doneo na osnovu čl. 179. tač. 9. Zakona o radu, a otpremninu im nije isplatio, što nije sporno.

Ulogujte se