Sudska praksa

Isti rad ista zarada

DISKRIMINACIJA ZAPOSLENIH UGOVARANjEM NIŽIH ZARADA U ODNOSU NA ZARADE OSTALIH ZAPOSLENIH ZA ISTI RAD

Iz obrazloženja:

Odredbom člana 104. stav 2. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05) propisano je da se zaposlenima garantuje jednaka zarada za isti rad ili rad iste vrednosti koji ostvaruju kod poslodavca.

Odredbe ugovora o radu kojima je poslodavac sa nekim od zaposlenih ugovorio isplatu zarade niže od zarade koju isplaćuje ostalim zaposlenima za isti rad ništave su kao diskriminatorske, a zaposleni koji su na taj način diskriminisani imaju pravo na zaradu koju su radom iste vrednosti kod istog poslodavca ostvarili nediskriminisani zaposleni.

Ulogujte se