Pravna mišljenja

Otpremnina pri odlasku u penziju

OTPREMNINA PRI ODLASKU U PENZIJU (ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU 75/2014)

Članom 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) utvrđeno je da je poslodavac dužan da, u skladu sa opštim aktom, zaposlenom isplati otpremninu pri odlasku u penziju, najmanje u visini dve prosečne zarade. U skladu sa stavom 3. pod prosečnom zaradom iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se prosečna zarada u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku.

Opširnije...

Poreski tretman dnevnice za službeni put u inostranstvo

PORESKI TRETMAN DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOSTRANSTVO

Opštim aktom poslodavca utvrđena je visina dnevnice u inostranstvu u iznosu od 40 evra dnevno koja se, pre svega, odnosi na zaposlena lica koja su u svojstvu mehaničara dužna da prisustvuju određenim letovima po osnovu ugovora sa Air Serbia.

Opštim aktom poslodavca propisan je i način utvrđivanja visine dnevnice po osnovu službenog puta u inostranstvo (na primer, ako je vreme provedeno u inostranstvu duže od 12 časova, a kraće od 24 časa, zaposlenom pripada jedna dnevnica, a ako je u inostranstvu provedeno između osam i 12 časova - pola dnevnice).

Odredbom člana 18. stav 1. tačka 2) Zakon o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06-ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12, 114/12-US, 47/13, 48/13-ispravka, 108/13, 57/14, 68/14-dr. zakon i 112/15, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu dnevnice za službeno putovanje u zemlji - do 2.201 dinara, odnosno dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo - do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa, a najviše do 50 evra dnevno.

Opširnije...

Poreski tretman dnevnice za službeni put u zemlji

PORESKI TRETMAN DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLjI

Podnosilac zahteva zaposlen je u Direkciji za izgradnju skupštine opštine (poslodavac). Radni odnos zasnovao je ugovorom o radu zaključenim sa poslodavcem, a posao obavlja na radnom mestu vozača. Podnosilac zahteva ukazuje da u okviru poslova svog radnog mesta, u toku radne nedelje od ponedeljka do petka, za potrebe poslodavca vozi zaposlene u direkciji, a subotom i nedeljom vozi autobus i prevozi određene kategorije fizičkih lica (fudbalere, penzionere, kulturno-umetnička društva, poljoprivrednike) kod korisnika budžetskih sredstva, a "odlukom Opštine ti korisnici su u obavezi da plate dnevnice vozačima". Podnosilac zahteva, takođe, ukazuje da nije u radnom odnosu kod pomenutih korisnika budžetskih sredstava, a nalog za službeni put, i u slučaju kada prevozi navedene kategorije fizičkih lica, dobija od svog poslodavca (direkcije).

Dnevnicu ostvaruje u iznosu od 150 dinara.

Opširnije...

Radno iskustvo u struci kao uslov za zasnivanje radnog odnosa na određenim poslovima

RADNO ISKUSTVO U STRUCI KAO USLOV ZA ZASNIVANjE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENIM POSLOVIMA

Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) nije definisano radno iskustvo u struci kao uslov za rad na određenim poslovima, ali ovaj uslov može da bude utvrđen posebnim zakonom ili pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova koji donosi poslodavac.

Po našem mišljenju, radno iskustvo je vreme provedeno na radu na određenim poslovima nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme. Radno iskustvo se stiče radom po bilo kom osnovu (radni odnos ili ugovor van radnog odnosa i dr.), na istim ili sličnim poslovima u stepenu i vrsti stručne spreme koja je uslov za rad na određenim poslovima.

Opširnije...

Ugovor o radu na određeno vreme

 UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VREME

Članom 37. st. 1-3. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) propisano je da ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom, ili izvršenjem određenog posla, ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba. Poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji, s prekidima ili bez prekida, ne može biti duže od 24 meseca. Prekid kraći od 30 dana ne smatra se prekidom perioda.

U stavu 4. navedenog člana Zakona propisani su izuzeci kada ugovor o radu na određeno vreme može da se zaključi u dužem trajanju od 24 meseca:

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se