Propisi

Zakon o registru zaposlenih,izabranih,imenovanih,postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava

ZAKON 

O REGISTRU ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA 

Uvodna odredba 

Član 1. 

Ovim zakonom se uređuje vođenje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, njegov sadržaj i način vođenja, kao i zaštita i dostupnost podataka.

Sadržaj i svrha Registra 

Član 2.

(1) Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava (u daljem tekstu: Registar), predstavlja skup podataka o korisnicima javnih sredstava, podataka o zaposlenim, izabranim, imenovanim, postavljenim i angažovanim licima kod korisnika javnih sredstava, kao i podataka o primanjima tih lica.

(2) Registar se uspostavlja s ciljem praćenja broja zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava i njihovih ličnih primanja.

Opširnije...

Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

(„Sl.glasnikRS“,br.18/2016 i 108/2016)

I OSNOVNE ODREDBE 

Predmet i sadržina zakona 

Član 1 

Ovim zakonom uređuje se sistem plata zaposlenih u javnom sektoru. 

Javni sektor, u smislu ovog zakona, obuhvata: državne organe; organe autonomne pokrajine, organe jedinica lokalne samouprave; druge organe i organizacije koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave; javne agencije i organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama; javne službe koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja. 

Opširnije...

Zakon o zaposlenima u javnim službama

ZAKON O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA

I. PREDMET ZAKONA

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenih, odnosno prava i obaveze po osnovu rada u javnim službama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina, opština, grad ili gradska opština u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i rad javnih službi, osim u javnim preduzećima i privrednim društvima osnovanim za obavljanje delatnosti u oblastima u kojima se osnivaju javne službe.

Odredbe ovog zakona primenjuju se i na zaposlene u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i drugim oblicima organizovanja koje se osnivaju i deluju u skladu sa propisima o javnim službama.

Pojedina prava i obaveze iz radnog odnosa, mogu se zakonom kojim se uređuje rad javne službe urediti i drugačije ako to proizilazi iz prirode poslova javne službe.

Specifičnosti radnopravnog položaja nastavnika i saradnika visokoškolskih ustanova koje proizlaze iz Ustavom zajemčene autonomije univerziteta visokoškolskih i naučnih ustanova, propisuju se zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje, a na ostala pitanja koja se tiču njihovih prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa primenjuju se odredbe ovog zakona.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na zaposlene u javnim službama za koje je zakonom ili aktom nadležnog organa u skladu sa zakonom predviđena obavezna privatizacija.

Opširnije...

Obaveze javnih službi koje u 2018. godini proizilaze iz usvojenog Zakona o zaposlenima u javnim službama

OBAVEZE JAVNIH SLUŽBI KOJE U 2018. GODINI PROIZILAZE IZ USVOJENOG ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA

Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br.18/16, 108/16 i 113/17) koji je stupio na snagu 8. marta 2016. godine i Zakon o zaposlenima u javnim službama koji je stupio na snagu 25. decembra 2017. godine, počinju sa primenom od 1. januara 2019. godine.

Zakon o zaposlenima u javnim službama odnosi se na:

• javne službe osnovane u skladu sa Zakonom o javnim službama - ustanove u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture, učeničkog i studentskog standarda, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, društvene brige o deci, socijalnog osiguranja, zdravstvene zaštite životinja;

• organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;

• pravna lica koja se osnivaju ili deluju u skladu sa propisima o javnim službama – ustanove u oblasti turizma i sve druge ustanove koje se po posebnom zakonu osnivaju i deluju kao javne službe (Fond solidarnosti, Zavod za zaštitu prirode, Pravosudna akademija, Akademska mreža Republike Srbije, Akreditaciono telo, Institut za standardizaciju, Republički zavod za socijalnu zaštitu i dr).

Opširnije...

Komentar Zakona o dualnom obrazovanju

Komentar Zakona o dualnom obrazovanju

Zakon o dualnom obrazovanju je usvojen u oktobru 2017. godine, a objavljen u Službenom glasniku RS, br. 101/17. Zakon ima 10 glava i 41 član. Njime se uređuju način ostvarivanja dualnog obrazovanja, uzajamna prava i obaveze učenika, škole i poslodavca kroz zaključivanje dve vrste ugovora, kao i druga pitanja od značaja za dualno obrazovanje (član 1). 

Razmatrajući pojmove (član 2) najviše treba obratiti pažnju na pojmove dualnog obrazovanja i učenja kroz rad. Naime, dualno obrazovanje obuhvata celokupan proces obrazovanja (u školi) i obučavanja (u preduzeću), kao i sve ostale procese i procedure koje nosioci zakona sprovode, dok se učenje kroz rad odnosi na proces obučavanja koji se odvija isključivo u preduzeću odnosno zakonskom terminologijom rečeno, kod poslodavca. U skladu sa tim, postoje dve vrste ugovora: ugovor o dualnom obrazovanju i ugovor o učenju kroz rad. Prvi zaključuju poslodavac i škola, a drugi poslodavac i učenik.

Zakon definiše dualno obrazovanje kao model realizacije nastave u srednjem stručnom obrazovanju (član 2). Šta to tačno znači? To znači da se celokupno srednje stručno obrazovanje ne zamenjuje dualnim modelom odnosno da se dualno obrazovanje uvodi tamo gde postoji potreba i interes preduzeća i lokalne samouprave sa jedne, i želje učenika sa druge strane. 

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se