Pravna mišljenja

Nadležnost privremenog organa u situaciji kada nisu izabrani izvršni organi JLS

NADLEŽNOST PRIVREMENOG ORGANA U SITUACIJI KADA NISU IZABRANI IZVRŠNI ORGANI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Odredbom člana 86. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, broj 129/07, 83/14-dr. zakon) propisan je postupak raspuštanja skupštine jedinice lokalne samouprave, rokovi za izbore i način vršenja poslova organa jedinice lokalne samouprave dok se, na osnovu sprovedenih izbora, ne konstituiše skupština i izaberu izvršni organi jedinice lokalne samouprave i njihovo funkcionisanje dovede u zakonske okvire.

U vezi sa tim je, pored ostalog, predviđeno da privremeni organ jedinice lokalne samouprave obavlja, do konstituisanja skupštine i izbora izvršnih organa, tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti skupštine i izvršnih organa jedinice lokalne samouprave.

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se