Obrasci

Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mesta u osnovnoj školi

Na osnovu člana ____ Statuta Osnovne škole _____________ u __________ (del. br. ____/ ____), a u vezi sa članom 24. st. 2. i 3. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS" br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), Godišnjeg plana rada Škole za školsku _____ godinu, Školski odbor Osnovne škole ________ u __________ je na svojoj ____-oj redovnoj sednici održanoj ____ godine jednoglasno-većinom glasova dao saglasnost na 

P R A V I L N I K

o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mesta

u Osnovnoj školi ________ u __________

za školsku _____ / _____ godinu

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Opširnije...

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u osnovnoj školi

Na osnovu člana ____ Statuta Osnovne škole _____________ u __________ (del. br. ____/ ____), a u vezi sa članom 24. st. 2. i 3. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS" br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), Godišnjeg plana rada Škole za školsku _____ godinu, Školski odbor Osnovne škole ________ u __________ je na svojoj ____-oj redovnoj sednici održanoj ____ godine jednoglasno-većinom glasova dao saglasnost na

P R A V I L N I K

o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mesta

u Osnovnoj školi ________ u __________

za školsku _____ / _____ godinu

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Opširnije...

Rešenje o radnom angažovanju nastavnika u školi

REPUBLIKA SRBIJA

Osnovna /Srednja škola

____________________

Broj: ________

________ (mesto)

________ (datum)

Na osnovu člana ____ Statuta Osnovne/Srednje škole u ____ (del. br.__/__), a u vezi sa članom 136. i 137. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje i 68/15), odredaba Pravilnika o normi časova neposrednog rada sa učenicima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/92 i 2/00), odredaba Pravilnika o pedagoškoj normi svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi (("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik" br.1/92, 23/97 i 2/00) i Godišnjeg plana rada Škole za školsku 20__/20__ godinu, direktor Osnovne/Srednje škole u ________ donosi

R E Š E Nj E

o radnom angažovanju nastavnika za školsku 20__/20__godinu 

1. ________ (ime i prezime), ________ (zanimanje), od 1.9.20__ godine do kraja školske 20__/20__ godine, tj. do 31.8.20__ godine, angažuje se na radnom mestu ''nastavnik _______'' za 100% norme (puno radno vreme).

2. Radne obaveze nastavnika iz tačke 1. ovog rešenja su:

Opširnije...

Rešenje o radnom angažovanju nastavnika verske nastave

REPUBLIKA SRBIJA

Osnovna škola

____________________

Broj: _______________

____________________ (mesto i datum) 

Na osnovu člana ____ Statuta Osnovne škole _______ u ________ (del. br.___ / ___), a u vezi sa čl. 136. i 137. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje i 68/15), odredbama  Pravilnika o normi časova neposrednog rada sa učenicima, nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi ("Sl. glasnik RS-Prosvetni glasnik" br. 2/92 i 2/00) i Godišnjeg plana rada Škole za školsku 20__/20__ godinu, direktor Osnovne škole ________ u _______ donosi

R  E  Š  E  Nj  E

o radnom angažovanju nastavnika verske nastave za školsku 20__/20__ godinu

1. ____________ (ime i prezime), __________ (zanimanje), od 01.09. __ godine do kraja školske 20__/20__ godine, tj. do 31.08.20__. godine,   angažuje se na radno mesto nastavnik verske nastave za 100% norme  (puno radno vreme).

2. Radne obaveze nastavnika iz tačke 1. ovog rešenja su:

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se