Sudska praksa

Prestanak radnog odnosa na osnovu sporazuma

Prestanak radnog odnosa na osnovu sporazuma

Radni odnos prestaje na osnovu pisanog sporazuma poslodavca i zaposlenog, a pre potpisivanja sporazuma poslodavac je dužan da zaposlenog pisanim putem obavesti o posledicama do kojih dolazi u ostvarivanju prava za slučaj nezaposlenosti.

Iz obrazloženja:

Opširnije...

Prestanak radnog odnosa zbog izdržavanja kazne zatvora

Prestanak radnog odnosa zbog izdržavanja kazne zatvora

Zaposlenom prestaje radni odnos nezavisno od njegove volje i volje poslodavca ako zbog izdržavanja kazne zatvora mora da bude odsutan sa rada u trajanju dužem od šest meseci - danom stupanja na izdržavanje kazne.

Iz obrazloženja: 

Po shvatanju Vrhovnog kasacionog suda Apelacioni sud je pravilno primenio materijalno pravo kada je odbio tužbeni zahtev tužioca za poništaj osporenog rešenja, dajući u svojoj odluci dovoljne i jasne razloge koje u svemu kao pravilne i potpune prihvata i revizijski sud.

Opširnije...

Revizija u sporovima radi novčanog potraživanja iz radnog odnosa

Revizija u sporovima radi novčanog potraživanja iz radnog odnosa

U sporovima radi novčanog potraživanja iz radnog odnosa revizija je dozvoljena pod istim uslovima, kao i u imovinskopravnim sporovima koji se odnose na novčano potraživanje.

Iz obrazloženja:

Odredbom člana 441. ZPP-a propisano je da je revizija dozvoljena u parnicama o sporovima o zasnivanju, postojanju i prestanku radnog odnosa.

Opširnije...

Smanjenje radne sposobnosti i prestanak radnog odnosa

Smanjenje radne sposobnosti i prestanak radnog odnosa

Smanjenje radne sposobnosti zaposlenog ne može biti razlog za prestanak radnog odnosa po volji poslodavca.

"Prema utvrđenom činjeničnom stanju rešenjem Nacionalne službe za zapošljavanje od 5. 6. 2012. godine tužiocu je utvrđen prvi stepen teškoća i prepreka na radu koji je mogao da utiče na radnu sposobnost, a tužilac ima status osobe sa invaliditetom. U rešenju je navedeno da kod tužioca postoji sposobnost na lakše poslovanje ali da nije sposoban za dizanje i nošenje tereta, dugo stajanje i vožnju viljuškara (radno mesto na kome je tužilac obavljao poslove). Tuženi je razmotrio mogućnosti raspoređivanja tužioca na drugi odgovarajući posao koji bi odgovarao njegovom zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti, pa je utvrdio da ne postoji mogućnost raspoređivanja na druge odgovarajuće poslove; da poslodavac nema potrebe za otvaranjem novih radnih mesta i da ne postoje poslovi koji bi se mogli ponuditi zaposlenom u nižem stepenu stručne spreme u njegovom zanimanju zbog čega je tužiocu otkazao ugovor o radu kao višku zaposlenih na osnovu člana 179. stav 1. tačka 9. Zakona o radu. Pre prestanka radnog odnosa tužiocu je isplaćena otpremnina u skladu sa zakonom.

Opširnije...

Zabrana zapošljavanja drugog lica u slučaju prestanka radnog odnosa zaposlenom kao tehnološkom višku

Zabrana zapošljavanja drugog lica u slučaju prestanka radnog odnosa zaposlenom kao tehnološkom višku

Zabrana zapošljavanja drugog lica u roku od šest meseci od dana prestanka radnog odnosa zaposlenom kao tehnološkom višku, ne sprečava poslodavca da vršenje poslova koje je obavljao zaposleni, poveri specijalizovanoj agenciji, jer je to u skladu sa autonomnim pravom poslodavca kao privrednog subjekta da samostalno, prema svojim potrebama, u cilju uštede i racionalizacije i u skladu sa poslovnom politikom odredi način organizacije procesa rada i obavljanja određenih poslova.

Iz obrazloženja:

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se