Sudska praksa

Zabrana zapošljavanja drugog lica u slučaju prestanka radnog odnosa zaposlenom kao tehnološkom višku

Zabrana zapošljavanja drugog lica u slučaju prestanka radnog odnosa zaposlenom kao tehnološkom višku

Zabrana zapošljavanja drugog lica u roku od šest meseci od dana prestanka radnog odnosa zaposlenom kao tehnološkom višku, ne sprečava poslodavca da vršenje poslova koje je obavljao zaposleni, poveri specijalizovanoj agenciji, jer je to u skladu sa autonomnim pravom poslodavca kao privrednog subjekta da samostalno, prema svojim potrebama, u cilju uštede i racionalizacije i u skladu sa poslovnom politikom odredi način organizacije procesa rada i obavljanja određenih poslova.

Iz obrazloženja:

U konkretnom slučaju, tužiocu je otkazan ugovor o radu primenom člana 179. stav 1. tačka 9. Zakona o radu, zbog postojanja opravdanog razloga koji se odnosi na potrebe poslodavca, odnosno u slučaju tužioca, kada usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem poslova na koje je tužilac bio raspoređen. U slučaju primene tog otkaznog razloga, poslodavac je dužan da sprovede postupak u skladu sa članom 153-157. Zakona o radu i da, primenom člana 158. ovog zakona, pre otkaza ugovora o radu po ovom osnovu zaposlenom isplati otpremninu u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu. U ovom slučaju, tuženi je doneo Program rešavanja viška zaposlenih, a na predlog programa izjasnila se i Nacionalna služba za zapošljavanje i sindikalna organizacija tuženog, da bi potom Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova bilo brisano - ukinuto radno mesto tužioca, odnosno poslovi ''radnik na obezbeđenju'', koje je tužilac obavljao. Takođe, tužiocu je pre donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu isplaćena otpremnina. 

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se