Sudska praksa

Smanjenje radne sposobnosti i prestanak radnog odnosa

Smanjenje radne sposobnosti i prestanak radnog odnosa

Smanjenje radne sposobnosti zaposlenog ne može biti razlog za prestanak radnog odnosa po volji poslodavca.

"Prema utvrđenom činjeničnom stanju rešenjem Nacionalne službe za zapošljavanje od 5. 6. 2012. godine tužiocu je utvrđen prvi stepen teškoća i prepreka na radu koji je mogao da utiče na radnu sposobnost, a tužilac ima status osobe sa invaliditetom. U rešenju je navedeno da kod tužioca postoji sposobnost na lakše poslovanje ali da nije sposoban za dizanje i nošenje tereta, dugo stajanje i vožnju viljuškara (radno mesto na kome je tužilac obavljao poslove). Tuženi je razmotrio mogućnosti raspoređivanja tužioca na drugi odgovarajući posao koji bi odgovarao njegovom zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti, pa je utvrdio da ne postoji mogućnost raspoređivanja na druge odgovarajuće poslove; da poslodavac nema potrebe za otvaranjem novih radnih mesta i da ne postoje poslovi koji bi se mogli ponuditi zaposlenom u nižem stepenu stručne spreme u njegovom zanimanju zbog čega je tužiocu otkazao ugovor o radu kao višku zaposlenih na osnovu člana 179. stav 1. tačka 9. Zakona o radu. Pre prestanka radnog odnosa tužiocu je isplaćena otpremnina u skladu sa zakonom.

Na tako utvrđeno činjenično stanje, pravilno je primenjeno materijalno pravo kada je tužbeni zahtev usvojen, jer se nisu stekli uslovi za otkaz ugovora o radu na osnovu člana 179. stav 1. tačka 9. Zakona o radu.

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se