Sudska praksa

Prestanak radnog odnosa zbog izdržavanja kazne zatvora

Prestanak radnog odnosa zbog izdržavanja kazne zatvora

Zaposlenom prestaje radni odnos nezavisno od njegove volje i volje poslodavca ako zbog izdržavanja kazne zatvora mora da bude odsutan sa rada u trajanju dužem od šest meseci - danom stupanja na izdržavanje kazne.

Iz obrazloženja: 

Po shvatanju Vrhovnog kasacionog suda Apelacioni sud je pravilno primenio materijalno pravo kada je odbio tužbeni zahtev tužioca za poništaj osporenog rešenja, dajući u svojoj odluci dovoljne i jasne razloge koje u svemu kao pravilne i potpune prihvata i revizijski sud.

Prema članu 176. stav 1. tačka 3. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/05), zaposlenom prestaje radni odnos nezavisno od njegove volje i volje poslodavca ako zbog izdržavanja kazne zatvora mora da bude odsutan sa rada u trajanju dužem od šest meseci - danom stupanja na izdržavanje kazne.

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se