Propisi

Pravilnik o postupku mirnog rešavanja radnog spora (1)

Na osnovu člana 15. Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova ("Službeni glasnik RS", broj 125/04), 

Ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike donosi

PRAVILNIK O POSTUPKU MIRNOG REŠAVANJA RADNOG SPORA 

(Sl. glasnik RS br. 12/05 , 84/05 )

Prečišćen tekst zaključno sa izmenama iz Sl. gl. RS br. 84/05  koje su u primeni od 12/10/2005 (izmene u čl.: 2 .)

Član 1. 

Ovim pravilnikom uređuju se bliži uslovi u pogledu načina međusobnog opštenja učesnika u mirnom rešavanju radnog spora i vođenja postupka, u skladu sa zakonom.

Član 2. 

(1) Predlog za pokretanje postupka mirnog rešavanja radnog spora (u daljem tekstu: predlog) podnosi se u pismenom obliku i predaje neposredno Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova (u daljem tekstu: Agencija) ili se šalje poštom, a može se podneti i putem telefaksa ili elektronske pošte.

Opširnije...

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu (1)

ZAKON  O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU

("Službeni glasnik RS", broj 36/10)

Osnovni tekst na snazi od 05.06.2010. godine, u primeni od 04.09.2010.godine

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1.

(1) Ovim zakonom uređuju se: zabrana zlostavljanja na radu i u vezi sa radom; mere za sprečavanje zlostavljanja i unapređenje odnosa na radu; postupak zaštite lica izloženih zlostavljanju na radu i u vezi sa radom i druga pitanja od značaja za sprečavanje i zaštitu od zlostavljanja na radu i u vezi sa radom.

(2) Svi pojmovi upotrebljeni u ovom zakonu u muškom rodu podrazumevaju iste pojmove u ženskom rodu.

Primena Zakona

Opširnije...

Propisi o zapošljavanju i subvencije poslodavcima

PROPISI O ZAPOŠLJAVANJU I SUBVENCIJE POSLODAVCIMA 

Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti 

("Sl. glasnik RS", br. 36/09)

Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl. glasnik RS", br. 36/09), pored ostalog, uređuje i poslove zapošljavanja, mere aktivne politike zapošljavanja i druga pitanja od značaja za zapošljavanje i zadovoljavanje potreba poslodavaca.

U sprovođenju programa i mera aktivne politike zapošljavanja, značajne su subvencije poslodavcima koji zapošljavaju nezaposlena lica. Uslovi, način i postupak ostvarivanja prava na subvencije uredeni su opštim aktima Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i to: Pravilnik o kriterijumima i načinu sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja ("Službeni glasnik RS", broj 7/2010, 3/2011 i 6/2011).

Opširnije...

Konvencije MOR-A

KONVENCIJE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA

I. КОНВЕНЦИЈА БРОЈ 87 О СИНДИКАЛНИМ СЛОБОДАМА И ЗАШТИТИ СИНДИКАЛНИХ ПРАВА 

 Opšta Konferencija Međunarodne organizacije rada sazvana u San Francisku od strane Administrativnog saveta međunarodnog biroa rada, sastavši se 17. juna 1948. godine u svoje trideset i prvo zasedanje.

Pošto je odlučila da prihvati u formi jedne konvencije različite predloge o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava, pitanje obuhvaćeno sedmom tačkom dnevnog reda zasedanja.

Uzimajući u obzir da je Filadelfijska deklaracija još jednom proklamovala da je "sloboda izražavanja i udruživanja jedan od neophodnih uslova za održavanje progresa".

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se