Propisi

Pravilnik o obrascu obaveštenja o upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo

Na osnovu člana 20. stav 3. Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", broj 91/15), 

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donosi

PRAVILNIK O OBRASCU OBAVEŠTENJA O UPUĆIVANJU ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO 

(Sl. glasnik RS br. 111/15) 

Osnovni tekst na snazi od 30/12/2015 , u primeni od 30/12/2015 

Član 1. 

Ovim pravilnikom propisuje se Obrazac obaveštenja o upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo (u daljem tekstu: Obaveštenje o upućivanju) i Obrazac obaveštenja o promeni podataka iz Obaveštenja (u daljem tekstu: Obaveštenje o promeni). 

Član 2. 

Obrasci iz člana 1. ovog pravilnika odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Opširnije...

Pravilnik o upisu udruženja poslodavaca u registar

 Na osnovu člana 217. stav 2. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", broj 24/05), 

 Ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike donosi

 

 PRAVILNIK O UPISU UDRUŽENJA POSLODAVACA U REGISTAR

 Uredba je objavljena u «Službenom glasniku RS» broj 29/05 

 Osnovni tekst na snazi od 02/04/2005 , u primeni od 02/04/2005 

Član 1. 

Ovim pravilnikom uređuje se način upisa udruženja poslodavaca u registar udruženja poslodavaca (u daljem tekstu: Registar).

Član 2. 

(1) Registar se vodi kao javna i elektronska baza podataka.

(2) U Registar ne mogu da budu upisana pod istim dva ili više udruženja poslodavaca.

(3) Ako dva ili više udruženja poslodavaca podnesu zahtev za upis u Registar (u daljem tekstu: zahtev za upis) pod istim nazivom, prednost ima ranije podnet zahtev.

Opširnije...

Pravilnik o upisu sindikata u registar

Na osnovu člana 217. stav 2. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", broj 24/05), 

Ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike donosi

PRAVILNIK O UPISU SINDIKATA U REGISTAR

(«Službeni  glasnik RS», br. 50/05, 10/10)

Prečišćen tekst zaključno sa izmenama iz Sl. gl. RS br. 10/10  koje su u primeni od 10/03/2010 

(izmene u čl.: 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 10 .)

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način upisa sindikata, kao organizacije zaposlenih, osnovanog: kod poslodavca; za jedinicu teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave; za teritoriju Republike i granu, grupu, podgrupu ili delatnost za tu teritoriju (u daljem tekstu: sindikat osnovan za teritoriju Republike); za drugi nivo osnivanja - u registar sindikata (u daljem tekstu: Registar).

Član 2.

(1) Registar se vodi kao javna i elektronska baza podataka.

(2) U Registar ne mogu da budu upisana pod istim nazivom dva ili više sindikata.

Opširnije...

Pravilnik o sadrzini i izgledu potvrde o volontiranju (1)

Na osnovu člana 25. stav 6. Zakona o volontiranju  („Službeni glasnik RS”, broj 36/10),

ministar rada i socijalne politike donosi

PRAVILNIK O SADRŽINI I IZGLEDU POTVRDE O VOLONTIRANJU

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se bliža sadržina i izgled potvrde o volontiranju (dalje: potvrda o volontiranju). 

Član 2.

Potvrda o volontiranju sadrži: 

1) broj i datum izdavanja potvrde;

2) podatke o organizatoru volontiranja (naziv i sedište);

Opširnije...

Pravilnik o postupku mirnog rešavanja radnog spora (2)

Na osnovu člana 15. Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova ("Službeni glasnik RS", broj 125/04), 

Ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike donosi

PRAVILNIK O POSTUPKU MIRNOG REŠAVANJA RADNOG SPORA 

(Sl. glasnik RS br. 12/05 , 84/05 )

Prečišćen tekst zaključno sa izmenama iz Sl. gl. RS br. 84/05  koje su u primeni od 12/10/2005 (izmene u čl.: 2 .)

Član 1. 

Ovim pravilnikom uređuju se bliži uslovi u pogledu načina međusobnog opštenja učesnika u mirnom rešavanju radnog spora i vođenja postupka, u skladu sa zakonom.

Član 2. 

(1) Predlog za pokretanje postupka mirnog rešavanja radnog spora (u daljem tekstu: predlog) podnosi se u pismenom obliku i predaje neposredno Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova (u daljem tekstu: Agencija) ili se šalje poštom, a može se podneti i putem telefaksa ili elektronske pošte.

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se