Propisi

Prestanak radnog odnosa-izvod iz Zakona o radu

Izvod iz Zakona o radu – PRESTANAK RADNOG ODNOSA

Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014

1. Razlozi za prestanak radnog odnosa

Član 175

Radni odnos prestaje:

1. istekom roka za koji je zasnovan;

2. kad zaposleni navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, ako se poslodavac i zaposleni drukčije ne sporazumeju;

Opširnije...

Radno vreme-izvod iz Zakona o radu

Izvod iz Zakona o radu – RADNO VREME

Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014

1. Pojam radnog vremena

Član 50

Radno vreme je vremenski period u kome je zaposleni dužan, odnosno raspoloživ da obavlja poslove prema nalozima poslodavca, na mestu gde se poslovi obavljaju, u skladu sa zakonom.

Zaposleni i poslodavac mogu se sporazumeti da jedan period radnog vremena u okviru ugovorenog radnog vremena zaposleni poslove obavlja od kuće.

Opširnije...

Udaljenje zaposlenog sa rada-izvod iz Zakona o radu

Izvod iz Zakona o radu – UDALJENJE ZAPOSLENOG SA RADA

Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014

Član 165

Zaposleni može da bude privremeno udaljen sa rada:

1) ako je protiv njega započeto krivično gonjenje u skladu sa zakonom zbog krivičnog dela učinjenog na radu ili u vezi sa radom;

2) ako nepoštovanjem radne discipline ili povredom radne obaveze ugrožava imovinu veće vrednosti utvrđene opštim aktom ili ugovorom o radu

Opširnije...

Ugovor o pravima i obavezama direktora-izvod iz Zakona o radu

Izvod iz Zakona o radu – UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA DIREKTORA

Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014

Član 48

Direktor, odnosno drugi zakonski zastupnik poslodavca (u daljem tekstu: direktor) može da zasnuje radni odnos na neodređeno ili određeno vreme.

Radni odnos zasniva se ugovorom o radu.

Opširnije...

Višak zaposlenih-izvod iz Zakona o radu

Izvod iz Zakona o radu – VIŠAK ZAPOSLENIH (tehnološki višak)

Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014

Član 153

Poslodavac je dužan da donese program rešavanja viška zaposlenih (u daljem tekstu: program), ako utvrdi da će zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena u okviru perioda od 30 dana doći do prestanka potrebe za radom zaposlenih na neodređeno vreme, i to za najmanje:

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se