Propisi

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

Z A K O N

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI

Član 1.

U Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 38/15), u članu 21. stav 4. posle reči: „način” dodaju se reči: „i visinu troškova”.

Član 2.

U članu 22. posle tačke 2. tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 3. koja glasi:

Opširnije...

Zakon o radu

ZAKON O RADU

"Službeni glasnik RS" br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14 

I. OSNOVNE ODREDBE

1. Predmet

Član 1.

Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada, uređuju se ovim zakonom i posebnim zakonom, u skladu sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama.

Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa uređuju se i kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu, a pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu – samo kada je to ovim zakonom određeno.

Opširnije...

Kaznene odredbe-izvod iz Zakona o radu

Izvod iz Zakona o radu – KAZNENE ODREDBE

Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014

Član 273

Novčanom kaznom od 800.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica:

1. ako sa licem koje radi nije zaključio ugovor o radu ili drugi ugovor u smislu ovog zakona (čl. 30-33. i čl. 197-202);

2. ako nije isplatio zaradu, odnosno minimalnu zaradu (čl. 104. i 111);

Opširnije...

Izmena ugovora o radu-izvod iz Zakona o radu

Izvod iz Zakona o radu – IZMENA UGOVORA O RADU

Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014

 1. Izmena ugovorenih uslova rada

Član 171

Poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada (u daljem tekstu: aneks ugovora):

1. radi premeštaja na drugi odgovarajući posao, zbog potreba procesa i organizacije rada;

2. radi premeštaja u drugo mesto rada kod istog poslodavca, u skladu sa članom 173. ovog zakona;

Opširnije...

Klauzula zabrane konkurencije-izvod iz Zakona o radu

Izvod iz Zakona o radu – KLAUZULA ZABRANE KONKURENCIJE

Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014

Član 161

Ugovorom o radu mogu da se utvrde poslovi koje zaposleni ne može da radi u svoje ime i za svoj račun, kao i u ime i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica, bez saglasnosti poslodavca kod koga je u radnom odnosu (u daljem tekstu: zabrana konkurencije).

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se