Propisi

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

Z a k o n

O izmenama i dopunama zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

Član 1.

U Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (Službeni glasnik RS, br. 36/09, 88/10 i 38/15), u članu 21. stav 4. posle reči: način dodaju se reči: i visinu troškova.

Član 2.

U članu 22. posle tačke 2. tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 3. koja glasi:

3.    osnivač agencije kome je aktom nadležnog inspekcijskog organa utvrđeno da kao neregistrovani privredni subjekat obavlja poslove zapošljavanja, u roku od tri godine od dana donošenja tog akta..

Član 3.

U članu 37. stav 3 reči: najkasnije do 31. jula tekuće godine zamenjuju se rečima: u tekućoj godini.

Član 4.

U članu 43. stav 1. tačka 8. reči: lica koja traže zaposlenje, zamenjuju se rečima: ili održanju zaposlenosti, u skladu sa aktom Vlade.

U stavu 2. reči: usmerene ka zapošljavanju lica brišu se.

Član 5.

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se