Propisi

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 61/2005 od 18.7.2005. godine.

Član 1.

U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", broj 84/04), u članu 6. tačka 16) menja se i glasi:

"16) Samostalni umetnik je osiguranik - fizičko lice za koje je utvrđen status lica koje samostalno obavlja umetničku delatnost ili drugu delatnost u oblasti kulture prema evidenciji koju vodi umetničko udruženje, u skladu sa zakonom koji uređuje samostalno obavljanje umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture, ako nije osigurano po drugom osnovu."

Član 2.

U članu 13. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce je i premija za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje koju poslodavac plaća za zaposlene - osiguranike uključene u dobrovoljno osiguranje, u skladu sa zakonom koji uređuje dobrovoljno penzijsko osiguranje, iznad iznosa od 3.000 dinara mesečno."

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, reči: "iz stava 1." zamenjuju se rečima: "iz st. 1. i 2."

Član 3.

Član 14. menja se i glasi:

"Član 14.

Osnovica doprinosa za upućene radnike, ako nisu obavezno osigurani po propisima države u koju su upućeni ili ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, kao i za poslodavce, je iznos zarade koju bi, u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu, ostvarili u Republici na istim ili sličnim poslovima.

Osnovica doprinosa iz stava 1. ovog člana ne može biti niža od dvostruke najniže mesečne osnovice doprinosa iz člana 37. ovog zakona."

Član 4.

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se