Propisi

Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu - komentar

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu („Sl.glasnik RS“,br.113/17) počeo je da se  primenjuje od  25. decembra 2017. godine. Ovim izmenama, koje su inicirane od strane Inspektorata za rad, su dopunjeni odredjeni radnopravni instituti, a kao glavni motiv za donošenje iznena je suzbijanje rada na „crno“. 

1.Izmenjen je čl 35. Zakona o o radu (“Sl. glasnik RS” broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017-OUS)  i sada glasi:

 „Poslodavac je dužan da ugovor o radu, odnosno drugi ugovor u skladu sa ovim zakonom ili njihovu kopiju drži u sedištu ili drugoj poslovnoj prostoriji poslodavca ili na drugom mestu, u zavisnosti od toga gde zaposleni ili radno angažovano lice radi.

Poslodavac je dužan da na osnovu ugovora o radu ili drugog ugovora o obavljanju poslova zaključenog u skladu sa ovim zakonom podnese jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje u roku propisanom zakonom kojim se uređuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, a najkasnije pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad.“

Razlog za izmenu ove zakonske  odredbe je još jedan pokušaj  suzbijanje „rada na crno“ sa aspekta inspekcijskog nadzora, jer se vrlo često dešavalo u praksi da na uvid inspektorima prilikom kontrole, budu dati ugovori na kojima je datum zaključenja upravo dan vršenja nadzora, a što ukazuje na to da se datum zaključenja ugovora o radu unosi na licu mesta tokom nadzora, kao  i da prijava na obavezno osiguranje nije podneta, jer još nije protekao rok (od tri dana) za podnošenje iste. 

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se