Propisi

Zakon o izmenama i dopuna Zakona o zapošljavanju stranaca

Z A K O N

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLjAVANjU STRANACA

Član 1.

U Zakonu o zapošljavanju stranaca („Službeni glasnik RS”, broj 128/14), u članu 2. tačka 5) posle reči: „domaće” dodaju se reči: „ili strano”.

Član 2.

U članu 3. stav 2. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a) koja glasi:

„1a) je član porodice člana diplomatsko-konzularnog predstavništva države sa kojom Republika ima zaključen bilateralni sporazum kojim se licu omogućava obavljanje plaćene delatnosti u Republici;”.

Posle tačke 8) dodaje se tačka 9) koja glasi:

„9) je član autorske ili glumačke ekipe koji na teritoriji Republike proizvodi audiovizuelno delo, u skladu sa zakonom.”.

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se