Pravna mišljenja

Poreski tretman dnevnice za službeni put u inostranstvo

Opštim aktom poslodavca utvrđena je visina dnevnice u inostranstvu u iznosu od 40 evra dnevno koja se, pre svega, odnosi na zaposlena lica koja su u svojstvu mehaničara dužna da prisustvuju određenim letovima po osnovu ugovora sa Air Serbia.

Opštim aktom poslodavca propisan je i način utvrđivanja visine dnevnice po osnovu službenog puta u inostranstvo (na primer, ako je vreme provedeno u inostranstvu duže od 12 časova, a kraće od 24 časa, zaposlenom pripada jedna dnevnica, a ako je u inostranstvu provedeno između osam i 12 časova - pola dnevnice).

Odredbom člana 18. stav 1. tačka 2) Zakon o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06-ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12, 114/12-US, 47/13, 48/13-ispravka, 108/13, 57/14, 68/14-dr. zakon i 112/15, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu dnevnice za službeno putovanje u zemlji - do 2.201 dinara, odnosno dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo - do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa, a najviše do 50 evra dnevno.

Za utvrđivanje poreza na zarade po osnovu dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo, primanja iznad iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa, odnosno iznad neoporezivog iznosa od 50 evra, konvertuju se u dinarski iznos po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan obračuna troškova (član 18. stav 3. Zakona).

Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 98/07, 84/14 i 84/15, u daljem tekstu: Uredba) članom 20. propisano je da se državnom službeniku i namešteniku naknađuju troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu u iznosu od 15 evra na svaka 24 časa provedena u inostranstvu.

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se