Ljudski resursi (HR)

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti

Na osnovu čl. 4. i 135.  Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ бр. 21/2016) ____________________________________, dana _______________ godine,  donosi

P R A V I L N I K O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI I ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom se uređuju:pojam disciplinske odgovornosti, vrste povreda dužnosti iz radnog odnosa, pokretanje disciplinskog postupka, disciplinski postupak protiv službenika na položaju, vođenje diciplinskog postupka, zastarelost, pojam usmene rasprave, izbor i odmeravanje disciplinske mere, vrste disciplinskih mera, udaljenje sa rada,upis diciplinske kazne u kadrovsku evidenciju i njeno brisanje, odgovornost za štetu, kao ostala pitanja u vezi sa odgovornošću službenika.

Član 2.

Službenik je disciplinski odgovoran za povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Opširnije...

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti

Na osnovu čl. 4. i 135.  Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ бр. 21/2016) ____________________________________, dana _______________ godine,  donosi

P R A V I L N I K O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI I ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom se uređuju:pojam disciplinske odgovornosti, vrste povreda dužnosti iz radnog odnosa, pokretanje disciplinskog postupka, disciplinski postupak protiv službenika na položaju, vođenje diciplinskog postupka, zastarelost, pojam usmene rasprave, izbor i odmeravanje disciplinske mere, vrste disciplinskih mera, udaljenje sa rada,upis diciplinske kazne u kadrovsku evidenciju i njeno brisanje, odgovornost za štetu, kao ostala pitanja u vezi sa odgovornošću službenika.

Član 2.

Službenik je disciplinski odgovoran za povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se