Ljudski resursi (HR)

Rešenje o disciplinskoj odgovornosti

Republika Srbija

Opština  _______________

Broj __________________

Datum ________________

Na osnovu čl. 4. i 145. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave  ("Službeni glasnik RS", br. 21/2016), __________________________, donosi dana_________godine, sledeće:                                                                 

                                                                                     R  E  Š  E  Nj  E 

 

1. _________________, zaposlen na radnom mestu _________________________, u ______________________________________________, ____________stepen stručne spreme

O D G O V O R A N   J E

Opširnije...

Zapisnik o disciplinskoj raspravi

Republika Srbija

Opština  _______________

Broj __________________

Datum ________________

ZAPISNIK 

Sa rasprave održane dana ____________.godine, sa početkom u ________ časova,  u prostorijama ___________________________, u predmetu  disciplinskog postupka protiv _________________________, zaposlenog u ___________________________________________________,

Na radnom mestu _________________________, zbog osnovane sumnje da je počinio_________ povredu dužnosti iz člana ________ Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave  „Službeni glasnik“br. 21/2016).

Opširnije...

Rešenje o obrazovanju žalbene komisije

Republika Srbija

Opština  _______________

Broj __________________

Datum ________________

Na osnovu člana 173. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS “ br. 21/2016), Gradsko/Opštinsko veće grada/opštine _______________donosi,dana________________godine, sledeće:  

                     R E Š E Nj E

1. Obrazuje se žalbena komisija u gradu/opštini __________________, na period od pet godina i čine je 

Opširnije...

Poslovnik o radu žalbene komisije

Republika Srbija

Opština  _______________

Žalbena komisija _____________________________

Broj __________________

Datum ________________

Na osnovu člana 177. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016), Žalbena komisija _______________, ______________ godine  donosi   dana  ______________godine sledeći :

POSLOVNIK O RADU ŽALBENE KOMSIJE

Član 1.

Ovim poslovnikom uređuju se način rada Žalbene komisije ____________________

(u daljem tekstu: komisija) i druga pitanja značajna za njen rad. 

Opširnije...

Zaključak o pokretanju disciplinskog postupka

Republika Srbija

Opština  _______________

Broj __________________

Datum ________________

Na osnovu čl. 4. i 139. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave  („Službeni glasnik RS “ br. 21/2016), __________________________, donosi, dana____________godine, sledeći:

ZAKLJUČAK O POKRETANJU DISCIPLINSKOG POSTUPKA

Pokreće se disciplinski postupak protiv _____________________________, zaposlenog u __________________________________, na radnom mestu ________________________________, zbog osnovane sumnje da je počinio ________ povredu dužnosti iz člana „ _________________________________________ “ iz člana _______ Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave  („Službeni glasnik RS “ br. број 21/2016).

O b r a z l o ž e nj e 

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se