Ljudski resursi (HR)

Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora

Republika Srbija

Opština  _______________

Broj __________________

Datum ________________

Na osnovu čl. 4. i 28. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS “ br. 21/2016), a u skladu sa čl. 28. Istog zakona i čl. 73. Zakona o radu („ Službeni glasnik RS “ br..24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14),  i čl.17.a posebnog kolektivnog ugovora o dopunama posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, ________________________________________ donosi dana________________________godine, sledeće                            

R E Š E Nj E

o korišćenju godišnjeg odmora

1. ________________________, funkcioneru/službeniku/namešteniku raspoređenom na radnom mestu ________________________________, koje je razvrstano u zvanje __________________________,  u ___________________________________, utvrđuje se pravo na korišćenje godišnjeg odmora za _________. godinu u trajanju od ukupno ______ radnih dana.

Opširnije...

Saglasnost za dodatni rad

Republika Srbija

Opština _______________

Broj __________________

Datum ________________        

Na osnovu čl. 4. i 41. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave  („Službeni glasnik RS “ br. 21/2016), čl. 202. Zakona o radu („Službeni glasnik RS “ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),u skladu sa zahtevom_____________________, ____________________donosi dana_____________godine, sledeće:

REŠENJE

1. _________________________, zaposlenom u  _________________________, na radnom mestu ________________________, daje se saglasnost za dodatni rad van radnog vremna kod drugog poslodavca i to _________________________________, na poslovima __________________. 

Opširnije...

Ugovor o radu

Republika Srbija

Opština  _______________

Broj __________________

Datum ________________

Na osnovu čl. 4. i 186. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016), čl. 30. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 - dalje: Zakon) ________________________________________ i zaposleni, zaključuju

UGOVOR O RADU

Član 1.

____________________ (naziv i sedište poslodavca) (dalje: poslodavac), zasniva radni odnos sa ____________________ (ime i prezime zaposlenog) (dalje: zaposleni), sa prebivalištem, boravištem u ____________________ (mesto, ulica i broj), za obavljanje poslova ____________________ (naziv i opis poslova), za koje se zahteva ____________________ (vrsta i stepen stručne spreme, odnosno obrazovanje)

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se