Ljudski resursi (HR)

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti

Na osnovu čl. 4. i 135.  Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ бр. 21/2016) ____________________________________, dana _______________ godine,  donosi

P R A V I L N I K O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI I ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom se uređuju:pojam disciplinske odgovornosti, vrste povreda dužnosti iz radnog odnosa, pokretanje disciplinskog postupka, disciplinski postupak protiv službenika na položaju, vođenje diciplinskog postupka, zastarelost, pojam usmene rasprave, izbor i odmeravanje disciplinske mere, vrste disciplinskih mera, udaljenje sa rada,upis diciplinske kazne u kadrovsku evidenciju i njeno brisanje, odgovornost za štetu, kao ostala pitanja u vezi sa odgovornošću službenika.

Član 2.

Službenik je disciplinski odgovoran za povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Član 3.

Krivična odgovornost, odnosno odgovornost za prekršaj ne isključuje disciplinsku odgovornost službenika ako ta radnja predstavlja i povredu dužnosti iz radnog odnosa.

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se