Sudska praksa

Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme zaposlenih u državnim organima bez javnog oglašavanja i preobražaj radnog odnosa

ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM ORGANIMA BEZ JAVNOG OGLAŠAVANJA I PREOBRAŽAJ RADNOG ODNOSA

Za ocenu ispunjenosti uslova za prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme, merodavno je vreme zaključenja ugovora o radu na određeno vreme, pa se stoga radni odnos na određeno vreme za zaposlene za koje je važio zakon o radnim odnosima u državnim organima, može preobraziti u radni odnos na neodređeno vreme samo ako je zasnovan putem javnog oglašavanja.

U konkretnom slučaju, po oceni Vrhovnog suda Srbije, za ocenu ispunjenosti uslova za prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme, merodavno je vreme zaključenja ugovora o radu na određeno vreme, te u konkretnom slučaju nema mesta primeni odredaba Zakona o radu, koji je kasnije stupio na snagu, a koji su pogrešno primenili nižestepeni sudovi.

Opširnije...

Zaštita prava i obaveza radnika u organu uprave

ZAŠTITA PRAVA I OBAVEZA RADNIKA U ORGANU UPRAVE

Zaštita prava i obaveza radnika u organu uprave ostvaruje se u radnom sporu kod opštinskog suda, a ne u upravnom sporu.

Iz obrazloženja: U konkretnom slučaju, osporenim rešenjem donetim na osnovu člana 2. stav 1. i člana 71. stav 4. Zakona o radnim odnosima u državnim organima, člana 19. i člana 44. stav 1. Zakona o državnoj upravi, odbijen je prigovor tužioca zaposlenog u poreskoj upravi izjavljen protiv rešenja direktora te uprave, a u pouci o pravnom leku navedeno je da se protiv ovog rešenja može pokrenuti sudski spor kod nadležnog opštinskog suda u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Opširnije...

Koeficijent zaposlenog na poslovima vozača sanitetskog vozila u zdravstvenoj ustanovi

KOEFICIJENT ZAPOSLENOG NA POSLOVIMA VOZAČA SANITETSKOG VOZILA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

Zaposleni na poslovima vozača sanitetskog vozila u zdravstvenoj ustanovi nije zdravstveni radnik, ni zdravstveni saradnik u smislu Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“ br.107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13)  zbog čega nema  pravo na koeficijent 13,58 i da mu se primenom koeficijenta za obračun plata zdravstvenim radnicima koji je  utvrđen  Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama obračuna plata („Službeni glasnik RS“ br.44/01, 15/02, 30/02, 32/02...11/12).

Stoga nije ništava odredba ugovora o radu, odnosno njegovog aneksa kojom je zaposlenom na poslovima vozača sanitetskog vozila utvrđen koeficijent za obračun plate u skladu sa članom 2 tačka 13 Uredbe.

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se