Sudska praksa

Faktički rad i preobražaj radnog odnosa

FAKTIČKI RAD I PREOBRAŽAJ RADNOG ODNOSA

Rad u državnom organu

Okolnost što je zaposleni u državnom organu na određeno vreme faktički bez odluke nastavio da obavlja iste poslove po isteku roka za koji je zasnovan radni odnos, ne može dovesti do preobražaja radnog odnosa zasnovanog na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme.

Iz obrazloženja: Tužilac je kod tužene po oglasu zasnovao radni odnos na određeno vreme u trajanju od po 90 dana, po odlukama od 1999. godine do 2.5.2002. godine, a od tada po poslednjoj odluci na vreme od tri godine, odnosno do 2.5.2005. godine. Istekom roka po poslednjoj odluci radni odnos mu je prestao na osnovu člana 64. Zakona o radnim odnosima u državnim organima (dalje: Zakon) u vezi člana 175. tačka 1. važećeg Zakona o radu.

 

Okolnost što je faktički bez odluke tužene nastavio da obavlja iste poslove sve do 30.6.2006. godine, ne može dovesti do preobražaja radnog odnosa zasnovanog na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme u smislu člana 23. stav 4. Zakona o radu iz 2001. godine (važećeg u vreme zasnivanja radnog odnosa), odnosno člana 37. stav 4. važećeg Zakona o radu. Tužilac je zasnovao radni odnos na osnovu odluke nadležnog rukovodioca tužene po oglasu, ali ispunjenje ovih uslova iz čl. 8. i 9. Zakona za prijem u radni odnos na neodređeno vreme ne utiču na pravnu prirodu tužiočevog radnog odnosa zasnovanog kod tužene na određeno vreme. Tužilac je poslednji put odlukom tužene od 20.5.2002. godine zasnovao radni odnos sa tuženom na određeno vreme od tri godine. U toku trajanja vremena na koje je ovaj radni odnos zasnovan stupila je na snagu odredba člana 10a Zakona, na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnim odnosima u državnim organima. 

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se