Sudska praksa

Kriterijumi za izbor kandidata radi prijema u radni odnos sudijskog pripravnika

KRITERIJUMI ZA IZBOR KANDIDATA RADI PRIJEMA U RADNI ODNOS SUDIJSKOG PRIPRAVNIKA

Za prijem kandidata pripravnika u sud kao državni organ, kriterijum koji daje prvenstvo jednom od kandidata predviđen je zakonom o uređenju sudova, dok se kriterijumi vlade o izboru kandidata za prijem u radni odnos u državnim organima mogu primenjivati kod državnih organa gde nije zakonom utvrđeno prvenstvo prilikom prijema kandidata.

Pravilno su nižestepeni sudovi odbili tužbeni zahtev kao neosnovan. Naime, odredbom člana 61. stav 1. Zakona o uređenju sudova propisano je da se za sudijskog pripravnika prima lice koje je završilo pravni fakultet i ispunjava uslove za rad u državnim organima.

Odredbom člana 6. stav 1. Zakona o radnim odnosima u državnim organima (dalje: Zakon) propisano je da se u radni odnos u državnom organu može primiti lice koje je: državljanin SRJ, punoletno, ima opštu zdravstvenu sposobnost, ima propisanu stručnu spremu, nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje šest meseci, ili za delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu, te da ispunjava druge uslove propisane zakonom, drugim propisima ili aktom o sistematizaciji radnih mesta u organu. Pri tom, odredbom člana 10. Zakona, propisano je da izbor između prijavljenih kandidata donosi funkcioner koji rukovodi državnim organom.

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se