Sudska praksa

Povreda na radu i naknada štete

Povreda na radu i naknada štete

Iz obrazloženja:

Presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu, u stavu jedan izreke delimično je usvojen tužbeni zahtev pa je obavezana tužena da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete isplati za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja opšteživotne aktivnosti iznos od 750.000,00 dinara, za pretrpljene fizičke bolove u iznosu od 300.000,00 dinara, za pretrpljeni strah iznos od 250.000,00 dinara i za pretrpljene duševne bolove zbog naruženosti u iznosu od 200.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od 28.02.2013.godine do isplate u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude, stavom dva izreke odbijen je tužbeni zahtev u delu kojim je traženo da se obaveže tužena da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete isplati za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja opšteživotne aktivnosti iznos od još od 50.000,00 dinara preko dosuđenih 750.000,00 dinara do traženih 800.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od 28.02.2013.godine, pa do isplate u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude, kao neosnovan

 žalba je neosnovana.

U postupku donošenja ožalbene presude u pobijanom delu njene izreke, nema bitnih povreda odredaba parničnog postupka iz člana 361 stav 2 tačka 1, 2, 5, 7 i 9 ZPP, niti drugih bitnih povreda odredaba parničnog postupka, koje bi bile od uticaja na njenu pravilnost i zakonitost u ovom delu.

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se