Sudska praksa

Nadležnost lokalne samouprave da uređuje pitanja koja se tiču troškova prevoza na rad

Da li je jedinica lokalne samouprave nadležna da svojim opštim aktom uređuje pitanja koja se tiču prava na naknadu troškova prevoza na rad i sa rada zaposlenih, postavljenih i imenovanih lica?

Iz obrazloženja: 

"Ustavnom sudu podneta je inicijativa za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o naknadi troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada zaposlenih lica u Gradskoj upravi grada Zaječara, IV broj 110-4 od 3. novembra 2008. godine, koji je doneo načelnik Gradske uprave grada Zaječara. Po mišljenju inicijatora, osporenim Pravilnikom se zaposlenima daju manja prava od prava koja su predviđena Zakonom o radu, jer se propisuje da naknada za troškove prevoza pripada samo zaposlenom koji od mesta rada stanuje na udaljenosti većoj od 4 km, te je stoga ovaj pravilnik nesaglasan sa članom 118. Zakona o radu, a takođe i sa odredbama člana 52. stav 2. Zakona o radnim odnosima u državnim organima i člana 53. Uredbe o naknadi troškova i otpremninu državnih službenika i nameštenika, kao i "pravnom shvatanju Vrhovnog kasacionog suda Srbije 2005-2009. godine". Iz navedenog, inicijator zaključuje da je osporenim aktom povređen i član 36. stav 2. Ustava Republike Srbije. 

Donosilac osporenog opšteg akta je u odgovoru Ustavnom sudu izneo mišljenje da je podneta inicijativa neosnovana, jer je osporenim Pravilnikom, saglasno članu 118. Zakona o radu kojim je predviđeno pravo zaposlenog na naknadu troškova prevoza u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, uređeno pitanje naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak rada zaposlenih u gradskoj upravi, s tim što se ovo pravo ne umanjuje, već se samo bliže uređuju način, uslovi i kriterijumi njegovog ostvarivanja, pošto ostvarivanje prava na naknadu troškova prevoza u slučajevima kada zaposleni živi na udaljenosti manjoj od 4 km od mesta gde radi "predstavlja upravo flagrantni pokušaj zloupotrebe prava koji ne može biti u saglasnosti ni sa Ustavom Republike Srbije, ni sa odredbama bilo kog pozitivnog zakonskog, odnosno podzakonskog propisa". U prilogu odgovora je, uz osporeni Pravilnik dostavljen je i Pravilnik o izmeni Pravilnika o naknadi troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada zaposlenih lica u Gradskoj upravi grada Zaječara, IV broj 110-38 od 25. oktobra 2012. godine. 

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se