Propisi

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru

Na osnovu člana 10. stav 7. Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 18/16, 108/16 i 113/17),

Vlada donosi

Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru

Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 6/2018 od 23.1.2018. godine, a stupila je na snagu 31.1.2018.

Član 1.

U Uredbi o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru („Službeni glasnik PC”, broj 81/17), u članu 1. posle reči: „u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja” dodaju se zapeta i reči: „u drugim javnim službama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave a koje su direktni ili indirektni korisnici budžeta u skladu sa propisima o budžetskom sistemu,” a reči: „zajedničkih za javne službe” zamenjuju se rečima: „pratećih i pomoćno-tehničkih poslova u javnom sektoru”.

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se