Pravna mišljenja

Sastav opštinskog veća

SASTAV OPŠTINSKOG VEĆA

Pošto se u odredbi stava 6. ovog člana navodi da broj članova veća koje skupština opštine bira na predlog predsednika opštine, ne može biti veći od 11, onda je jasno da u taj broj ne ulazi predsednik opštine (koji je po samom zakonu i predsednik opštinskog veća), kao ni njegov zamenik koji je po funkciji član opštinskog veća.

Opširnije...

Primena Posebnog kolektivnog ugovora za drzavne organe

ZAPOSLENI KOJI JE IZGUBI ŽIVOT U TOKU OBAVLJANJA POSLOVA RADNOG MESTA NA KOJE JE RASPOREĐEN IMA PRAVO NA SOLIDARNU POMOĆ U VIDU MESEČNE STIPENDIJE TOKOM REDOVNOG ŠKOLOVANJA SVOJE DECE, AKO JE DO SMRTI ZAPOSLENOG DOŠLO ZBOG POSLEDICA OBAVLJANJA POSLOVA RADNOG MESTA NA KOJE JE RASPOREĐEN, U SKLADU SA ODREDBAMA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE.

Povodom vašeg dopisakoji ste uputili ovom ministarstvu, sa molbom za davanje mišljenja u vezi primene Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe ("Službeniglasnik RS", br. 25/15 i 50/15), ukazujemo na sledeće:

Opširnije...

Dnevnice, sluzbeni put

RADNO VREME JE VREMENSKI PERIOD U KOME JE ZAPOSLENI DUŽAN, ODNOSNO RASPOLOŽIV DA OBAVLJA POSLOVE PREMA NALOZIMA POSLODAVCA, NA MESTU GDE SE POSLOVI OBAVLJAJU, U SKLADU SA ZAKONOM. SHODNO TOME, I ZAPOSLENI KOJI OBAVLJAJU RAD, ODNOSNO POSLOVE SVOG RADNOG MESTA NA SLUŽBENOM PUTU, OBAVLJAJU GA U ODREĐENOM VREMENSKOM PERIODU ZA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA PLATU. PREMA TOME, U RADNO VREME SE NE MOŽE RAČUNATI VREME PROVEDENO NA SLUŽBENOM PUTU KOJE SE ODNOSI NA PERIOD POTREBAN ZA ODLAZAK DO MESTA GDE TREBA DA OBAVI SLUŽBENI POSAO, KAO I VREME POVRATKA, BUDUĆI DA U TOM VREMENSKOM PERIODU NIJE OBAVLJAO POSLOVE SVOG RADNOG MESTA. DAKLE, VREME PROVEDENO NA SLUŽBENOM PUTU ZA KOJE ZAPOSLENI IMA PRAVO NA DNEVNICU, ŠIRI JE VREMENSKI OKVIR OD RADNOG VREMENA I OBUHVATA I RADNO VREME (VREME PROVEDENO U OBAVLJANJU POSLOVA) I VREME POTREBNO ZA ODLAZAK I DOLAZAK SA SLUŽBENOG PUTA.

Ukazujemo da je Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik  RS, br. 98/07, 24/14 i 84/15) propisano da je službeno putovanje u zemlji, putovanje na koje se državni službenik ili nameštenik upućuje da, po nalogu rukovodioca državnog organa, odnosno drugog ovlašćenog lica, izvrši službeni posao van mesta rada. Uredbom se uređuje pravo na naknadu troškova za službeno putovanje u zemlji, pravila za isplatu ovih troškova, kao i na koji način se računa vreme trajanja službenog puta za koji se plaća dnevnica. Određivanje dnevnice se u skladu sa Uredbom računa od časa polaska do časa povratka sa službenog puta.

Opširnije...

Dnevnice u zemlji i inostranstvu

KADA SE SLUŽBENO PUTOVANJE U ZEMLJI I INOSTRANSTVU REALIZUJE I FINANSIRA IZ MEĐUNARODNIH SREDSTAVA-DONACIJA, A U SKLADU SA SPORAZUMOM ZAKLJUČENIM IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EU, MIŠLJENJA SMO DA SE DNEVNICE I DRUGI TROŠKOVI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA FUNKCIONERA, DRŽAVNIH SLUŽBENIKA NA POLOŽAJU, DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA MOGU OBRAČUNAVATI I ISPLAĆIVATI U SKLADU SA ODREDBAMA POTPISANOG MEĐUNARODNOG SPORAZUMA, AKO SPORAZUM DEFINIŠE POSEBNA PRAVILA ZA NAKNADU TROŠKOVA ONIH AKTIVNOSTI KOJE SE REALIZUJU U SKLADU SA ODREDBAMA TOG SPORAZUMA. U SUPROTNOM, OSNOV ZA ISPLATU I NAKNADU TROŠKOVA MOŽE BITI SAMO ZAKON O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 63/06 - ispravka, 115/06 - ispravka, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14.) I UREDBA O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA („Službeni glasnik RS“, br. 98/07, 84/14 I 84/015).

Članom 51. Zakona o radnim odnosima u državnim organima ("Sl. glasnik RS", br. 48/91, 66/91, 44/98 - dr. zakon, 49/99 - dr. zakon, 34/2001 - dr. zakon 39/2002, 49/2005 - odluka USRS, 79/2005 - dr. zakon, i 23/2013 - odluka US i 108/03 – dr. zakon) propisano je da zaposleni u državnim organima, izabrana odnosno postavljena lica imaju pravo na naknadu materijalnih troškova za dnevnice i noćenje na službenom putovanju, za upotrebu sopstvenog vozila u službene svrhe, za prevoz na rad i s rada, kao i za selidbene troškove.

Opširnije...

Pravo na jubilarnu nagradu

PRAVO NA JUBILARNU NAGRADU UTVRĐUJE SE PO OSNOVU GODINA PROVEDENIH U RADNOM ODNOSU U BILO KOM DRŽAVNOM ORGANU, ORGANU POKRAJINSKE AUTONOMIJE I ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE (kumulativno), BEZ OBZIRA DA LI JE POTREBNE GODINE RADA U RADNOM ODNOSU U DRŽAVNOM ORGANU, ORGANU POKRAJINSKE AUTONOMIJE I ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE OSTVARIO U KONTINUITETU ILI SA PREKIDIMA U SKLADU SA ANEKSA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE („Službeni glasnik RS, br. 50/15).

Prema članu 1. Aneksa Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe („Službeni glasnik RS, br. 50/15), utvrđeno je da se ovim aneksom uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa u organima pokrajinske autonomije i jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za zaposlene i poslodavca.

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se