Bezbednost i zaštita na radu

Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline

PRAVILNIK O POSTUPKU PRGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD I ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE

( „Sl.Glasnik RS“ br.94/2006, 108/2006-ispr., 114/2014, 102/2015)

I SADRŽINA PRAVILNIKA

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se postupak i rokovi preventivnih i periodičnih pregleda i provere opreme za rad, kao i preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti.

Opširnije...

Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PROCENE RIZIKA NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI 

( Sl.glasnik RS 72/2006, 84/2006-ispr., 30/2010 i 102/2015)

Sadržina pravilnika 

Član 1 

Ovim pravilnikom utvrđuju se način i postupak procene rizika od nastanka povreda na radu ili oštećenja zdravlja, odnosno oboljenja zaposlenog na radnom mestu i u radnoj okolini, kao i način i mere za njihovo otklanjanje, koje poslodavac uređuje aktom o proceni rizika.

Osnov i svrha procene rizika 

Opširnije...

Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta

PRAVILNIK O SADRŽAJU ELABORATA O UREĐENJU GRADILIŠTA 

("Sl. glasnik RS", br. 121/2012 i 102/2015)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj elaborata o uređenju gradilišta na kome se izvode radovi na izgradnji objekta u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, a kojim se, u skladu sa izvršenom procenom rizika od nastanka povreda i oštećenja zdravlja na radnim mestima i u radnoj okolini (za organizaciju i tehnologiju izvođenja radova) na gradilištu na kome se izvode radovi, saglasno projektnoj dokumentaciji i primenom tehničkih propisa i propisa o bezbednosti i zdravlju na radu, vrši detaljna tehničko-tehnološka razrada mera za sprečavanje, otklanjanje ili smanjenje rizika, u odnosu na poslove i aktivnosti koje se vrše prilikom izvođenja radova.

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se